Отчет за извършените дейности през 2014 година, заложени в „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”

Word-iconОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА, ЗАЛОЖЕНИ В „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН 2010 – 2015 Г.”
Изготвил: Юлия Михайлова, Старши експерт ”Екология и води”

Приемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г.

Adobe-Acrobat-iconПриемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение № 522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан / № 617/25.03.2015 г., Протокол № 66

Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”

Word-iconПриемане на отчет за изпълнение на  „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”   за 2014 година. № 619/25.03.2015 г., Протокол № 66

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. АПРИЛ 2014 г. ДО М. ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Word-iconОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. АПРИЛ 2014 г. ДО М. ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Вносител: Фахри Молайсенов, Кмет на Община Мадан

ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г. на основание чл.66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г. на основание чл.66а от ЗОС
ИЗГОТВИЛИ: Ст. сп. „ОС”: Х. Билянова и Гл. сп. „СД”: Е. Шемширов

Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по чл.66 а от ЗОС;

Word-iconПриемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по чл.66 а от ЗОС; № 596/28.01.2015 г., Протокол № 62

Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. април 2014 г. – м. декември 2014 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. април 2014 г. – м. декември 2014 г. № 597/28.01.2015 г., Протокол № 62

Отчет за изпълнение на решенията на ОБщински съвет – Мадан за периода от м. Септември 2013 г. до м. Март 2014 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на ОБщински съвет – Мадан за периода от м. Септември 2013 г. до м. Март 2014 г.
Вносител: Фахри Молайсенов - кмет на Община Мадан.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД МАДАН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М.10.2013 Г. ДО М. 03.2014 Г.

Word-iconОтчет на Бехчет Сираков - Председател на Общински съвет - Мадан за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода м. 10.2013 г. до м. 03.2014 г.

Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 03. 2013 до 09. 2013 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ИНЖ. РАСИМ ХАСАНОВ КЕХАЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. март  2013 г. до м. септември 2013 г.

Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 09. 2012 до 02. 2013 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ИНЖ. РАСИМ ХАСАНОВ КЕХАЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. септември  2012 г. до м. февруари 2013 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2012 до м.02.2013 г.

Word-iconДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Расим Хасанов Кехайов – Председател на Общински съвет ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2012 до м.02.2013 г.

Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 11 2011 до 08 2012 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.

Приложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август 2012 г.

Word-iconПриложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.

Отчет от А. Иванов - кмет на ОбМадан, Относно: Изпълнение на решенията, приети от ОС - гр. Мадан

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  М А Д А Н

О Т Ч Е Т  

 От АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
ОТНОСНО:  Изпълнение на решенията, приети от Общински съвет - гр.Мадан
за периода м. юни 2007 г. – м. юни 2008 г.