Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”

Word-iconПриемане на отчет за изпълнение на  „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”   за 2014 година. № 619/25.03.2015 г., Протокол № 66

ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г. на основание чл.66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г. на основание чл.66а от ЗОС
ИЗГОТВИЛИ: Ст. сп. „ОС”: Х. Билянова и Гл. сп. „СД”: Е. Шемширов

Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 03. 2013 до 09. 2013 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ИНЖ. РАСИМ ХАСАНОВ КЕХАЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. март  2013 г. до м. септември 2013 г.

Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 09. 2012 до 02. 2013 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ИНЖ. РАСИМ ХАСАНОВ КЕХАЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. септември  2012 г. до м. февруари 2013 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2012 до м.02.2013 г.

Word-iconДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Расим Хасанов Кехайов – Председател на Общински съвет ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2012 до м.02.2013 г.

Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 11 2011 до 08 2012 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.

Приложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август 2012 г.

Word-iconПриложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.

Отчет от А. Иванов - кмет на ОбМадан, Относно: Изпълнение на решенията, приети от ОС - гр. Мадан

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  М А Д А Н

О Т Ч Е Т  

 От АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
ОТНОСНО:  Изпълнение на решенията, приети от Общински съвет - гр.Мадан
за периода м. юни 2007 г. – м. юни 2008 г.