ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да вземе решение отделни заседания да са закрити.

Най-малко 6 дни преди заседанието Председателят на Общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината от кметовете на кметства и кметските наместници по населени места, чрез местните печатни и електронни медии и/или на официалната Интернет страница на Общинския съвет.

Информирайте се за Дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет.