ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН

Дата 19.02.2024 г.

В изпълнение на Решение №55/26.01.2024 г. Общински съвет – Мадан е  удължен срока за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Мадан.

В определеният срок до 14.02.2024 г. /включително/ в деловодството на Общински съвет - Мадан, са постъпили четири броя заявления с приложени по опис документи. В изпълнение на чл. 68 от Закона за съдебната власт, се проведе закрито заседание на временната комисия, която извърши проверка на приложените документи. Комисията констатира, че всички кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

ОБЯВЛЕНИЕ 01-2024

В изпълнение на Решение №55 от 26.01.2024 г., Протокол №5, Общински съвет – Мадан УДЪЛЖАВА срока на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Мадан при следните правила за нейното провеждане:

I. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

 1.    Да е дееспособен български гражданин, който:
   •  е на възраст от 21 до 68 години;
   •  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
   •  има завършено най-малко средно образование;
   •  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
   •  не страда от психически заболявания.