План за работа на Общински съвет – Мадан за 2020 година

ЯНУАРИ - 24.01.2020 г. – 16:00 часа
1. Приемане на бюджета на община Мадан за 2020 г.;
2. Приемане на Общински план за младежта за 2020 г.
3. Отчет за състоянието на общинската собственост към 31.12.2019 г.;
4. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.;
5. Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Мадан за учебната 2019-2020 г. по чл. 197, ал.3 от ЗПУО;
6. Докладни записки;
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ФЕВРУАРИ - 21.02.2020 г. – 16:00 часа

1. Отчет за 2019 г. на Програмата за управление на Кмета на общината за мандат 2015-2019 г.
2. Годишен доклад за 2019 г. за наблюдение за изпълнение на Общинския план за развиете на община Мадан 2014-2020 г.;
3. Приемане на индикативна годишна програма за 2020 г. за реализация на Общинския план за развитие на община Мадан 2014 - 2020г.;
4. Отчет за 2019 г. за работата на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица;
5. Приемане на годишна програма за 2020 г. за развитие на читалищната дейност в община Мадан;
6. Приемана на отчети за 2019 г.
7. Приемане на програми за 2020 г.
8. Докладни записки;
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

МАРТ – 20.03.2020 г. – 16:00 часа

1. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги - 2021 г.;
2. Приемане на общинската програма закрила на детето за 2020 г.;
3. Отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социални помощи и социални услуги в община Мадан през 2019 г.
4. Докладни записки;
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

АПРИЛ - 24.04.2020 г. – 16:00 часа

1. Информация за дейността на РУП – град Мадан по борба с престъпността, охрана на обществения ред и безопасността на движението в община Мадан за 2019 г.;
2. Информация относно дейността на РС”ПБЗН” – Мадан през 2019 г.;
3. Доклад за 2019 г. за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за предходната година;
4. Отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2019 г.;
5. Докладни записки;
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

МАЙ - 22.05.2020 г. – 16:00 часа

1. Отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД – град Мадан за 2019 г.;
2. Отчет за дейността и финансов отчет на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД за 2019 г.;
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ЮНИ - 19.06.2020 г.– 16:00 часа

1. Отчет за състоянието на транспортното обслужване в община Мадан;
2. Докладни записки;
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ЮЛИ - 24.07.2020 г.– 16:00 часа

1. Актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2020 г.;
2. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първото полугодие на 2020 г.;
3. Отчет за изпълнения на решенията на Общински съвет – Мадан за първото полугодие на 2020 г.;
4. Докладни записки;
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

АВГУСТ - 28.08 .2020 г.– 16:00 часа

1. Информация за готовността на учебните и детски заведения за 2020- 2021 година и утвърждаване на училищна мрежа;
2. Отчет за дейността на МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов” ЕООД за първото полугодие на 2020 г.;
3. Докладни записки;
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

СЕПТЕМВРИ - 25.09.2020 г.– 16:00 часа

1. Информация за готовността на общината да работи при есенно- зимни условия.
2. Докладни записки;
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ОКТОМВРИ - 23.10.2020 г.– 16:00 часа

1. Докладни записки;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

НОЕМВРИ - 20.11.2020 г.– 16:00 часа

1. Актуализация на бюджета на община Мадан към 31.10.2020 г.;
2. Определяне размера на такса смет за 2021 г.;
3. Докладни записки;
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

ДЕКЕМВРИ - 18.12.2020 г.– 16:00 часа

1. Приемане план за работата на общинския съвет за 2021 година.
2. Приемане на местните данъци и такси за 2021 година.
3. Докладни.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;