ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН

Постоянна комисия по
бюджетна политика

Хайри Неджмиев Имамов
Хайри Неджмиев Имамов$20.00

 Председател

Бехчет Фехриев Сираков
Бехчет Фехриев Сираков$20.00

Член

Валентин Кирилов Матолов
Валентин Кирилов Матолов$20.00

Член

Светослав Митков Филипов
Светослав Митков Филипов$20.00

Член

Зейди Хайри Карасули
Зейди Хайри Карасули$20.00

Член

Комисия по икономическо развитие и регионална политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии

Хилми Арифов Кадиев
Хилми Арифов Кадиев$20.00

 Председател

Атанас Фиданов Боровински
Атанас Фиданов Боровински$20.00

Член

Николай Карамфилов Пашов
Николай Карамфилов Пашов$20.00

Член

Филип Атанасов Чукаров
Филип Атанасов Чукаров$20.00

Член

Хасан Хайриев Чиев
Хасан Хайриев Чиев$20.00

Член

Комисия по здравеопазване, образование и култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност

Новка Манчева Младенова
Новка Манчева Младенова$20.00

 Председател

Аида Асенова Пенева
Аида Асенова Пенева$20.00

Член

Валя Здравкова Котелска
Валя Здравкова Котелска$20.00

Член

Владимир Хубенов Фиданов
Владимир Хубенов Фиданов$20.00

Член

Юксел Севдиев Меков
Юксел Севдиев Меков$20.00

Член

Садък Кадир Садък
Садък Кадир Садък$20.00

Член

Комисия
по Закона за противодействие на корупцията

Валя Здравкова Котелска
Валя Здравкова Котелска$20.00

 Председател

Владимир Хубенов Фиданов
Владимир Хубенов Фиданов$20.00

Член

Николай Карамфилов Пашов
Николай Карамфилов Пашов$20.00

Член

Новка Манчева Младенова
Новка Манчева Младенова$20.00

Член

Филип Атанасов Чукаров
Филип Атанасов Чукаров$20.00

Член