СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

Председател, общински съветници и постоянни комисии на ОбС Мадан

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

Програми, наредби, планове, решения и други документи на ОбС Мадан

ЗАСЕДАНИЯ

ЗАСЕДАНИЯ

Дневен ред, протоколи от заседания на постоянните комисии и от заседания на ОбС Мадан

ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЯ

Обяви, обявления, уведомления, обръщения и декларации на ОбС Мадан

Община Мадан

Общински съвет гр. Мадан

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - Мадан (мандат 2023-2027 г.) е избран през октомври 2023 година. На 09.11.2023 г. се проведе първото тържествено заседание, на което новоизбраните общински съветници положиха клетва. Състав и Постоянни комисии на ОбС