Общински план за развитие на Община Мадан за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие.

Общинският план за развитие 2014-2020г. на Община Мадан е разработен в пълно съответствие с „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед No.РД-02-14-2402/22.11.2011г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Общинският план е в пълно съответствие със стратегическите цели на ЕС в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения стандарт и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на общинския план за развитие.

Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на Област Смолян, като плановият период на документа обхваща 2014-2020 г. 

2014 г:

Годишният доклад за 2014 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014-2020 г. е приет с Решение № 617 на Общинския съвет от 25 март 2015 г.

2015 г.:

Индикативната годишна програма за 2015 г. за реализация на Общинскияя план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приета с Решение № 617 на Общински съвет от 25 март 2015 г.

Годишният доклад за 2015 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014-2020 г. е приет с Решение № 86 на Общинския съвет от 23 март 2016 г.

2016 г.:

Индикативната годишна програма за 2016 г. за реализация на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приета с Решение № 86 на Общинския съвет от 23 март 2016 г.

Годишният доклад за 2016 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014-2020 г. е приет с Решение № 310 на Общинския съвет от 22 март 2017 г.

2017 г.:

Индикативната годишна програма за 2017 г. за реализация на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приета с Решение № 310 на Общинския съвет от 22 март 2017 г.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приет с Решение № 507 на Общински съвет от 21 март 2018 г.

----------

Междинната оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Мадан за периода 2014-2017 г. е приета с Решение № 471 на Общинския съвет от 24 януари 2018 г.

----------

2018 г.:

Индикативната годишна програма за 2018 г. за реализация на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приета с Решение № 507 на Общинския съвет от 21 март 2018 г.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приет с Решение № 656 на Общински съвет от 20 февруари 2019 г.

2019 г.:

Индикативна годишна програма за 2019 г. за реализация на Общинския план за развитие на Община Мадан за периода 2014 - 2020 г. е приета с Решение № 656 на Общински съвет от 20 февруари 2019 г.

 

Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 522 на Общинския съвет от 25.06.2014 г.