Годишен доклад за 2015 г. относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г.

Adobe-Acrobat-iconГодишен доклад за 2015 година относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение №522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан/; / Решение № 86 / 23.03.2016 г, Протокол № 6

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М. 09.2014 – М. 02.2015 ГОДИНА

Word-iconОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М. 09.2014 – М. 02.2015 ГОДИНА
№ 620/25.03.2015 г., Протокол № 66, Председател на Общински съвет – град Мадан: Бехчет Сираков

Отчет за извършените дейности през 2014 година, заложени в „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”

Word-iconОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА, ЗАЛОЖЕНИ В „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН 2010 – 2015 Г.”
Изготвил: Юлия Михайлова, Старши експерт ”Екология и води”

Приемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г.

Adobe-Acrobat-iconПриемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение № 522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан / № 617/25.03.2015 г., Протокол № 66