Отчет за извършените дейности през 2014 година, заложени в „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г.”

Word-iconОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА, ЗАЛОЖЕНИ В „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МАДАН 2010 – 2015 Г.”
Изготвил: Юлия Михайлова, Старши експерт ”Екология и води”