Извънредно заседание на ОбС на 18.07.2018

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 18.07.2018 г. (сряда) от 17:30 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Приемане на Декларация относно решение на Прокурорска колегия на Висшият съдебен съвет на Република България прието на 11.07.2018 г. по Протокол №20;
  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/