Дневен ред на заседание на ОбС на 25.07.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.07.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно упълномощаване на Кмета на Община Мадан за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър и Ръководител на УО, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0702-C01/14.06.2018 г. за реализация на проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан", финансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за периода 2014-2020 г. по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество";
 2. Докладна записка относно допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2018 г.;
 3. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на УПИ VI - незастроен в кв. 6 по ПУП на Средногорци, общ. Мадан;
 4. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на УПИ VIІ - незастроен в кв. 25 по ПУП на Средногорци, общ. Мадан;
 5. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се в с. Средногорци, общ. Мадан, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 6. Докладна записка относно определяне размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Обединение" №17
 7. Докладна записка относно определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за построени над площта, за която е учредено право на строеж върху имот на ул. „Туристическа" №5, гр.Мадан;
 8. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. януари - м. юни 2018 г. ;
 9. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода м.януари - м. юни 2018 г.;
 10. Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /приет Решение №545/23.05.2018 г., Протокол № 44 на Общински съвет – Мадан/
 11. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец април, месец май и месец юни 2018 г.;
 12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 13. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/