Дневен ред на заседание на ОбС на 26.09.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.09.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Информация относно подготовката и готовността на община Мадан за работа при зимни условия  и поддържане на пътната  и  улична мрежа  през  2018 – 2019 година;
  2. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ с идентификатор 12718.2.69, местност „Сюндюковци“ в землището на село Върбина, община Мадан, с възложител: „АГРОТОП-БГ”ЕООД с.Раковски, община Разград;
  3. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ с идентификатор 46045.9.77, местност „Врисет“ в землището на гр.Мадан, с възложител: Хайри Руменов Хорозов;
  4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, №9  за здравни нужди.
  5. Докладна записка относно изменение на Решение №588/29.08.2018 г. по Протокол №49 на Общински съвет  – Мадан;
  6. Социално подпомагане на граждани;
  7. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/