ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 2013 ГОДИНА


ЯНУАРИ  - 23.01.2013 г. 14:00 часа


1. Актуализация на бюджета на община Мадан към 31.12.2012 година.
2. Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2012 година.
3. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
4. Приемане на годишен план за приватизация по ЗПСК през 2013г.
5. Докладни
6. Разни          
    
ФЕВРУАРИ -  20.02.2013 г. 14:00 часа

1. Приемане на бюджета на община Мадан  за 2013 година
2. Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет – град Мадан.
3. Отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществени  прояви на малолетни и не пълнолетни лица.
4. Приемане на годишна програма за развитие на  читалищната  дейност в община Мадан.
5. Докладни
6. Разни                                       
                                                   
МАРТ  - 20.03.2013 г. 14:00 часа

1. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги-2014 год.
2. Приемане  на  общинската програма закрила на детето.
3. Отчет  за изпълнението на общинската програма за закрила на детето.
4. Отчет на програмата за управление на отпадъците за 2012 г.
5. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии
6. Докладни.
7. Разни

АПРИЛ - 24.04.2013 г. 14:00 часа

1. Информация за дейността на РУП – град Мадан по борба с престъпността, охрана на обществения ред и безопасността на движението в община Мадан за 2012 година.
2. Информация относно дейността на РС”ПБЗН” – Мадан през 2012 година.
3. Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета  средства за предходната година.
4. Докладни
5. Разни

МАЙ - 22.05.2013 г. 14:00 часа

1. Отчет за работата на търговските дружества с общинско участие.
2. Докладни
3. Разни

ЮНИ - 19.06.2013 г. 14:00 часа

1. Отчет за състоянието на транспортното обслужване в община Мадан.
2. Докладни.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
4. Разни


ЮЛИ - 24.07.2013 г. 14:00 часа

1. Актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2013 година.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на община Мадан през първото полугодие на 2013 година
3. Докладни
4. Разни

АВГУСТ - 21.08.2013 г. 14:00 часа
 
1. Отчет за дейността на МБАЛ „проф. Д-р к. Чилов” ЕООД за първото полугодие на 2013 година.
2. Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет – град Мадан.
3. Докладни
4. Разни

СЕПТЕМВРИ - 11.09.2013 г. 14:00 часа
 
1.    Информация за готовността на учебните и детски заведения за 2013-2014 година и утвърждаване на училищна мрежа.
2.    Информация за готовността на общината да работи при есенно-зимни условия.
3. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии
4. Докладни
5. Разни

ОКТОМВРИ - 23.10.2013 г. 14:00 часа

1. Докладни.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
3. Разни

НОЕМВРИ - 20.11.2013 г. 14:00 часа

1. Определяне  размера на такса смет за 2014 година.
2. Актуализация на бюджета на община Мадан към 31.10. 2013 година.
3. Докладни.
4. Разни

ДЕКЕМВРИ - 18.12.2013 г. 14:00 часа

1. Приемане план за работата на общинския съвет за 2014 година.
2. Приемане на местните данъци и такси за 2014 година.
3. Докладни.
4. Разни.