Дневен ред на заседание на ОбС на 23.01.2013 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………
гр./с./……………………………………

 

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.01.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.
2. Докладна записка относно отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Върбина  за социални дейности.
3. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на изнесено работно място – гр. Мадан към Районно управление „Социално осигуряване” гр. Смолян
4.  Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Директора на  ОСЗ гр.Мадан 
5. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани
6. РАЗНИПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………………
                      /инж. Р. Кехайов/