Покана за извънредно заседание на ОбС на 04.02.2013 г.

ДО

г-н/жа/ ……………………………………………
гр./с./………………………………………………

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  04.02.2013 г. (понеделник) от 17.30 часа.
Заседанието ще се проведе в залата на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Преразглеждане на решения №245, №252 и №253 от 23.01.2013 г. на Общински съвет – град Мадан по Протокол №23.
2. РАЗНИ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН: ……………………
                                           /инж. Р. Кехайов/