Дневен ред на заседание на ОбС на 24.04.2019 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.04.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка относно дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2018 г.;
 2. Докладна записка относно информация за изпълнение на дейностите от Общинска програма за закрила на детето 2018 година в община Мадан;
 3. Докладна записка относно доклад-отчет за осъществяване читалищни дейности през 2018 г. в община Мадан;
 4.  Докладна записка относно доклад – анализ за развитие на социално предприемачество в община Мадан, разработен от Директора на Общинско социално предприятие /ОСП/ „Озеленяване и благоустройство - Мадан”, в рамките на Дейност 7  „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ от проект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан”;
 5. Докладна записка относно допълване на   Годишната  програма  за управление и  разпореждане с имоти- общинска собственост за 2019 г.  
 6. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Вечерница” № 10, гр. Мадан, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на недвижим имот с идент. № 46045.501.462, находящ се на ул. „Вечерница”, гр. Мадан;
 8. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се в гр.Мадан, ул. „Обединение”, чрез прекратяване на съсобственост - продажба на частта на общината на Албена Мирянова Бойкова и Димитър Христов Бойков;
 9. Докладна записка относно утвърждаване на размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за първото тримесечие на 2019 г.
 10. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/