Дневен ред на заседание на ОбС на 20.03.2019 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.03.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба БПЗН – Мадан през 2018 г.;
 2. Докладна записка относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 година.;
 3. Докладна записка относно актуализация на поименния списък на обектите на община Мадан към 28.02.2019 г.;
 4. Докладна записка относно откриване на нова социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства”.;
 5. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан през 2018 година.;
 6. Докладна записка относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мадан за 2020 година.;
 7. Докладна записка относно отчет за 2018 г. на Програма за управление на отпадъците на Община Мадан за периода 2015 - 2020 г.;
 8. Докладна записка относно допълване на Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти- общинска собственост за 2019 г.;  
 9. Докладна записка относно учредяване право на строеж за сгради с предназначение за занаятчийски услуги върху имот с идент. № 46045.501.1104, ул. „Родопи”гр. Мадан.;
 10. Докладна записка относно учредяване право на строеж за сграда с предназначение за занаятчийски услуги върху имот с идент. № 46045.501.1105, ул. „Родопи”гр. Мадан.;
 11. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА на един етаж с идент. №46045.501.141.3.25 със ЗП – 97 кв.м., ведно с 7.07% от ид.ч. от общите части  на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на първи етаж в жил. блок № 5 на ул. “Обединение”, гр. Мадан.;
 12. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на недживим имот, находящ се на ул. „Вечерница” № 12, гр. Мадан.;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на автомат за топли напитки.;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем помещение № 109, находящо се в гр. Мадан, ул. ”Родопи”, № 35, ет. ІІ.;
 15. Докладна записка относно Одобряване на партньорство между община Рудозем („Кандидат“) и община Мадан („Партньор“) във връзка с подготовка и изпълнение на проект по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
 16. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.;
 17. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/