Извънредно заседание на ОбС на 08.05.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на извънредно заседание на 08.05.2018 г. (вторник) от 17:00 часа. Заседанието ще се проведе в залата № 401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно даване на съгласие за участие на Община Мадан с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект „Рехабилитация и текущ ремонт на канализационна и водопроводната мрежа на гр. Мадан";
  2. Докладна записка относно приемане на Правилник за дейността на общинско социално предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН";
  3. Докладна записка относно назначаване на временно изпълняващ длъжността директор на общинско социално предприятие „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО - МАДАН";
  4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/