Дневен ред на заседание на ОбС на 25.04.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.04.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка относно дейността на Районно управление – град Мадан за 2017 година;
 2. Информация относно противопожарната обстановка и дейност на Районна служба ПБЗН – Мадан през 2017 г.;
 3. Информация за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето 2017 година в Община Мадан;
 4. Доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2017 г. в община Мадан ;
 5. Докладна записка относно актуализация на поименния списък  за капиталови разходи към 31.03.2018 г.;
 6. Докладна записка относно приемана на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
 7. Докладна записка относно допълнение и изменение на в   Годишната  програма  за управление и      разпореждане с  имоти- общинска собственост за 2018 г.;  
 8. Докладна записка относно определяне размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Обединение” №17;
 9. Докладна записка относно одобряване на проект за изменение на ПУП – план за улична регулация между кв.119, кв.121 и кв. 123 с село Ловци, община Мадан, с възложител: община Мадан;
 10. Докладна записка относно принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в изграждането на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”;
 11. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект „Външно ел.захранване на магазини и офиси в кв.30, УПИ VII-за обществено обслужване  в гр.Мадан, община Мадан, с възложител „РИХ”ООД гр.Мадан, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 12. Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план/ПП/ за обект „Кабелна линия 20kV от МТП – Чиевци до нов МТП в землище с.Леска“,  община Мадан, с възложител: „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 13. Социално подпомагане на граждани;
 14. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/