Дневен ред на заседание на ОбС на 24.01.2018 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.01.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отчет за  състоянието на общинската собственост от 01.01.2017 г.  до 31.12.2017 г;
 2. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.;
 3. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 4. Докладна записка относно актуализиране структурата и числеността на Общинска администрация;
 5.  Докладна записка относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства;
 6. Докладна записка относно създаване на нова местна дейност „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – град Мадан” /ЦППУСВОДС – Мадан/;
 7. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2018 година  /проведено публично обсъждане на 28.12.2017 г./;
 8. Докладна записка относно одобряване на Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2017 г.
 9. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2018 година;
 10. Докладна записка относно приемане на  Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан;
 11. Докладна записка относно актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан;
 12. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на управление, в полза на ОУ „Петко Рачов Славейков”, с.Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян, върху недвижим  имот публична общинска собственост;
 13. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на управление на ОУ „Христо Ботев”, с.Букова поляна, общ. Мадан, обл. Смолян върху недвижим имот публична общинска собственост;
 14. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на управление на ОУ „Васил Левски”, с.Боровина, общ. Мадан, обл. Смолян, върху недвижим  имот публична общинска собственост;
 15. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. юли 2017 г. – м. декември 2017 г.;
 16. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода  м. юли 2017 г. – м. декември 2017 г.;
 17. Докладна записка относно дарение на имот – частна общинска собственост, на Църква „Свети Георги” – Мадан;
 18. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец октомври, месец ноември и месец декември 2017 г.;
 19. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/