Дневен ред на заседание на ОбС на 20.12.2017 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.12.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък  за капиталови разходи към 30.11.2017 г.;
 2. Докладна записка относно определяне годишния размер на план-сметката за издръжка на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезврежане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване  за 2018 г.;
 3. Докладна записка относно упълномощаване Кмета на община Мадан за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, обезпечаваща авансово плащане по сключения на 20.11.2017 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) с Рег.  № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община  и общини  партньори – Златоград и Неделино;
 4. Докладна записка относно Проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан;
 5. Докладна записка относно допълване в РАЗДЕЛ  № І. – ПРОДАЖБИ  НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, т.1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ от ЗОС на   Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти- общинска собственост за 2017 г.;
 6. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка имот с иден. № 46045.502.269, находящ се ул. „Аврамовска”, гр. Мадан;
 7. Докладна записка относно допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване и на отклонения по – големи от установените /с 50% и повече/ във връзка с чл.36, ал.4 от ЗУТ – РУП за ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.501.223, участващ в образуването на УПИ XVI-обществено обслужване в кв.30, по ПУП на гр.Мадан, община Мадан, с възложител: Савко Асков Календжиев.
 8. Докладна записка относно    отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, №9  за здравни нужди;
 9. Докладна записка относно предоставяне под наем на помещение за административните нужди на Политическа партия БСП;
 10. Докладна записка относно удължаване срока на договор №12-ДН-04/17.12.2012 г., за отдаване под наем на помещение № 210, находящи се в гр. Мадан, ул. ”Родопи”, № 35, ет. ІІ;
 11. Докладна записка относно определяне на представител на община Мадан в Областната комисия за разработване на областна здравна карта;
 12. Докладна записка относно отпускане на финансови средства на детските заведения на територията на община Мадан;
 13. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – Мадан за 2018 година;
 14. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 15. РАЗНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/