Дневен ред на заседание на ОбС на 09.08.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 09.08.2016 г. (вторник) от 17:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно одобряване на пазарна стойност на част от ПИ с идентификатор 46045.502.77, ПИ 46045-502.76 и ПИ 46045-502.22 по Кадастрална карта на град Мадан
  2. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/