Дневен ред на заседание на ОбС на 20.07.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 20.07.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка относно състоянието на криминогенната обстановка в община Мадан през второто полугодие на 2016 г.;
 2. Докладна записка относно откриване на процедура за финансово оздравяване;
 3. Докладна записка относно увеличаване капацитета на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина" гр. Мадан;
 4. Докладна записка относно увеличаване на капитала на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов" ЕООД – град Мадан;
 5. Докладна записка относно прекратяване на дялово участие на Община Мадан в Дружество за заетост и структурно развитие „Мадан" ООД;
 6. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;
 7. Докладна записка относно одобряване на устройствена план-схема за обект „Вътрешна водопроводна мрежа с.Върбина – втори етап" –с.Върбина, община Мадан с възложител Община Мадан, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 8. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Вътрешна водопроводна мрежа с.Върбина – втори етап" –с.Върбина, община Мадан, с възложител Община Мадан;
 9. Докладна записка относно одобряване на ПУП на част от ПИ 46045.502.77,отреден за УПИ I-за техническа инфраструктура, кв.104, кв.Яновска махала, гр.Мадан;
 10. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Външно електрозахранване „Гаражи" в УПИ V, кв.19 по плана на с. Средногорци", община Мадан в възложител „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 11. Докладна записка относно Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от 27.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 70/18.02.2016 г., Решение № 93/ 23.03.2016г. и Решение № 127/20.04.2016 г. на ОбС – гр. Мадан
 12. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА на един етаж с идент. №46045.501.141.3.25 със ЗП – 97 кв.м., ведно с 7.07% от ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се на първи етаж в жил. блок № 5 на ул. "Обединение
 13. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/