Дневен ред на заседание на ОбС на 27.01.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 27.01.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан за 2016 г.;
 2. Докладна записка относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред и безопасността на движение, поддържане на чистотата и защита на имуществото на територията на община Мадан;
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба №17 за управление на общинските пътища на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – Мадан за 2016 г;
 5. Докладна записка относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по чл.66а от ЗОС;
 6. Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2015 г. – 2019 г. ;
 7. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
 8. Докладна записка относно бракуване на сграда - бивше училище в УПИ І -174, кв. 7 по ПУП на, с.Равнил, община Мадан;
 9. Докладна записка относно промяна на статута на Музей по минно дело и рудодобив във второстепенен разпоредител с бюджет;
 10. Докладна записка относно приемане на решение за закриване на Общинско предприятие „Център за социални услуги в домашна среда-Мадан;
 11. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет – орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане;
 12. Докладна записка относно приемане на решение за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на имот №026008, местност „Превалата" в землището на с.Средногорци, община Мадан, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул."Перелик", №9 за здравни нужди;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул."Перелик", №9 за здравни нужди;
 15. Докладна записка относно отдаване под наем помещения №2 и №3, находящи се в гр. Мадан, ул."Обединение", №16, ет.ІІ;
 16. Докладна записка относно определяне на представител на община Мадан за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян;
 17. Докладна записка относно одобряване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец ноември и месец декември 2015 г. ;
 18. Социално подпомагане на граждани;
 19. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/