Дневен ред на заседание на ОбС на 16.12.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 16.12.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) след полагане на клетва от новоизбраните общински съветници при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
 2. Докладна записка относно промяна в състава на постоянната комисия по бюджетна политика;
 3. Докладна записка относно актуализиране структурата и числеността на персонала за делегираните от държавата дейности „Общинска администрация" и числеността на персонала в местните дейности и създаване на нова местна дейност;
 4. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на общината и кметовете на кметства;
 5. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан за 2015 г. към 31.11.2015 г.
 6. Докладна записка относно функциониране на изграден обект по проект с наименование „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална сграда в гр. Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан";
 7. Докладна записка относно отпускане на финансови средства на детските заведения на територията на община Мадан;
 8. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху помещения №6 и №7, находящи се в гр. Мадан, ул."Обединение", №16 в полза на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията", за нуждите на Пробационно звено –гр.Мадан;
 9. Докладна записка относно предоставяне под наем на части от недвижими имоти – частна общинска собственост – Ретранслатори и части от метални съоръжения представляващи мачти находящи се в с.Бориново, с.Леска, с.Крушев дол, с.Боровина и с.Крайна, общ.Мадан.
 10. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Бърцето" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 11. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Карабугар" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 12. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Кьорови азмаци" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 13. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Леще" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 14. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ - КЕИ „Равна поляна 1", КЕИ „Равна поляна 2" и КЕИ „Равна поляна 3" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 15. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Солаковското" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 16. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Стръгата" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 17. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за обособяване на урегулирани поземлени имоти предназначени за водохващане, за обособените санитарно-охранителни зони (СОЗ)-подземни води, около група каптирани естествени извори /КЕИ/ „Студената вода" в землището на с.Буково, с възложител Община Мадан;
 18. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 19. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/