Дневен ред на заседание на ОбС на 19.12.2012 г.

ПОКАНА

ДО

г-н/жа/ …………………………………

гр./с./……………………………………


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 19.12.2012 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2013 година;
2. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
3. Докладна записка относно изготвено предложение за ПУП – Парцеларен план за обект: ”Реконструкция на външно ел. захранване на строителна и авторемонтна база на „СТРОЙ ТИС” ЕООД – гр. Смолян, находяща се в землището на с. Лещак, община Мадан, кв.35, УПИ І;
4. Докладна записка относно ПУП – план за регулация за кв.9, УПИ ІХ по ПУП на гр.Мадан, собственост на Васил Николов Кичуков -сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ
5. Докладна записка относно ПУП – план за регулация за кв.9, УПИ Х по ПУП на гр.Мадан, собственост на Радослав Симеонов Карев -сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ
6. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – град Мадан за 2013 година;
7. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за м.октомври и ноември 2012 година;
8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
9. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………………

/инж. Р. Кехайов/