Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 25.04.2023 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.04.2023 г. (вторник) от 17:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектно предложение с наименование: „Енергийно обновяване и осигуряване на достъпна архитектурна среда в административна сграда - град Мадан, община Мадан“ по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/