Дневен ред на заседание на ОбС на 29.04.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.04.2022 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Информация за дейността на РУ – град Мадан по борба с престъпността, охрана на обществения ред и безопасността на движението в община Мадан за 2021 г.;
 2. Докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите от Общинска програма за закрила на детето 2021 г. в община Мадан;
 3. Докладна записка относно годишен финансов отчет за дейността на „Хоспис-Мадан" ЕООД – град Мадан към 30.11.2021 г.;
 4. Докладна записка относно годишен финансов отчет за дейността на „Хоспис-Мадан" ЕООД – град Мадан в Ликвидация за периода 01.12.2021 година до 31.12.2021 година;
 5. Докладна записка относно придобиване на налични активи на „Хоспис-Мадан" ЕООД – град Мадан, в производство по ликвидация;
 6. Докладна записка относно доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2021 г. в община Мадан;
 7. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021г. на План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027) и приемане на Индикативна годишна програма за 2022 г. относно реализация на План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027);
 8. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 9. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2022 г.;
 10. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот с идент. № 46045.501.1197 по КККР на гр. Мадан, ул. „Беломорска";
 11. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост по ред на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС между община Мадан и ЕТ „Стиера-Венцислав Събев";
 12. Докладна записка относно одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за кв.108 и кв.111, премостване през ПИ 46045.501.879, представляващ река Голяма река в град Мадан, община Мадан – част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за обект: „Транспортен мост над река „Голяма река", свързващ улица „Явор" (между О.Т.617-618) и улица „Обединение" (между О.Т.322-323)" в град Мадан, с възложител: Община Мадан;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с площ 30 кв.м. площ, за монтиране на павилион за закуски;
 14. Докладна записка относно изменение на Решение № 313, по протокол № 27, на Общински съвет – Мадан от 27.08.2021 г.;
 15. Докладна записка относно отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №395/25.02.2022г. на Общински съвет – Мадан;
 16. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на община Мадан и Председателя на Общински съвет – Мадан за първото тримесечие на 2022 г.
 17. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/