Дневен ред на заседание на ОбС на 20.06.2018 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.06.2018 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък на капиталови разходи към 31.05.2018 г.;
 2. Докладна записка относно актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Мадан 2016-2020 г.;
 3. Докладна записка относно актуализиране структурата на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”;
 4. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;
 5. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Мадан;
 6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Решение №495 от 21.02.2018 г. на Общински съвет – Мадан, взето въз основа на Докладна записка с изх. № 9300-32/08.02.2018 г. от Кмета на Община Мадан;
 7. Докладна записка относно изменение на Решение№538/23.05.2018 г. относно приемане на Общинска дългосрочна програма за оползотворяване  на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – Община Мадан за периода 2018-2025г.
 8. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проектно предложение „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ГР. МАДАН”по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
 9. Докладна записка относно допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ-за УПИ III-66052– за дървопреработващо производство, кв.46, ПИ с идентификатор 68451.66.26 и част съставляваща 561,05 кв.м.от ПИ с идентификатор 68451.66.55 в местността „Нивища”, с. Средногорци, община Мадан, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект: „Дърводелски цех  и цех за пелети”, с възложители: „ММ ФОРЕСТ 91”ООД с. Средногорци и Николай Георгиев Драгнев;
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани; 
 11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/