Дневен ред на заседание на ОбС на 21.09.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.09.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на план за финансово оздравяване на община Мадан;
  2. Докладна записка относно приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини на територията на Община Мадан
  3. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Мадан;
  4. Докладна записка относно готовността на община Мадан да работи през есенно-зимни условия и поддържане на пътна и улична мрежа през зимния сезон 2016/2017 година;
  5. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. март 2016 г. – м. август 2016 г.;
  6.  Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода  м. март 2016 – м.август 2016 г.;
  7. Докладна записка относно изменение на решение №307 от 24.04.2013 г. за определянето на местоположението на паркоместата срещу заплащане на територията на община Мадан, изменено с решение №192/24.08.2016 г.;
  8. Докладна записка относно социално подпомагане награждани;
  9. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/