Извънредно заседание на ОбС на 02.09.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  02.09.2016 г. (петък) от 15:00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан в партньорство с “GREENZONE AS” – Осло, Кралство Норвегия, представлявано от Andries Adrianus de Wit – Генерален директор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Покана за набиране на проектни предложения номер: BG04-02-03-1, Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ с проектно предложение с наименование: „Увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници в МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов” – град Мадан, община Мадан”.
  2. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/