Дневен ред на заседание на ОбС на 18.05.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 18.05.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2016-2020 г. ;
  2. Докладна записка относно промяна на структурата на Общинска администрация Мадан, приета с Решение № 22 по Протокол № 3 от 16.12.2015 г. ;
  3. Докладна записка относно Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща авансово плащане по АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „Активни” за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0108 „Мотивация и обучение за успешна интеграция на неактивните младежи в община Мадан на трудовия пазар”;
  4. Докладна записка относно Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І-599-за автобаза и УПИ ІІ-600-за обществено обслужване в кв.59, с.Средногорци, община Мадан;
  5. Докладна записка относно предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост, в гр.Мадан, ул.”Явор” ;
  6. Докладна записка относно отдаване под наем помещения, находящи се на І-ви етаж от масивна сграда /бивше училище/ в с. Студена, общ. Мадан;
  7. Докладна записка относно упълномощаване представител на община Мадан в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД Смолян;
  8. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец януари, месец февруари и месец март 2016 г.;
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/