Дневен ред на заседание на ОбС на 12.02.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 12.02.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2014 година  /проведено публично обсъждане на 30.11.2013 г./;
 2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност  в община Мадан за 2014 година;
 3. Докладна записка относно приемане на Отчет  за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през       2013 година;  
 4. Докладна записка относно допълване на   Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти - общинска собственост за 2014 г.  в раздел № ІІІ. – Учредяване на вещни права, т. 1, позиция 1;  
 5. Докладна записка относно учредяване право на строеж върху общински терен - имот с пл. № 358, попадащ в УПИ І-358-МТП, находящ се в м. Чиевска, с. Леска,  общ. Мадан;
 6. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на пристрояване в гр.Мадан, ул. „Родопи” от Хайри Халилов;
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  земеделски имот № № 060019   – частна общинска  собственост,  находящ се  в местност „Лещева лъка”, с. Средногорци,  общ. Мадан;
 8. Докладна записка относно бракуване на лек автомобил „Фолксваген 253” с рег. № СМ 54 26 СМ;
 9. Докладна записка относно изменение на ПУП – план за регулация за кв.42 в гр.Мадан, предвиждащо промяна на границите на УПИ ІІІ-295 - за обществено обслужване, УПИ І- за пром. комбинат и промяна на улична регулация.
 10. Докладна записка относно актуализиране на наема за жилищен блок в с. Върбина;
 11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 12. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/инж. Р. Кехайов/