Дневен ред на заседание на ОбС на 23.10.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………

гр./с./……………………………………

 

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.10.2012 г. (вторник) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ във връзка с реализирането на проект  „Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ”Отец Паисий”гр.Мадан” по оперативна програма  - „Регионално развитие”(съобразено с общественото обсъждане на 16.08.2012 г.);

2. Докладна записка относно приемане размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Република” от Николай Димитров;

3. Докладна записка относно приемане размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Република” от Хранимир Дюлгеров;

4. Докладна записка относно приемане размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане   на   оценка   на  терен  –  частна общинска собственост, върху който    е  реализирано   отстъпено  право  на  строеж  в  гр. Мадан,  ул. „Република”  от маруся Димитрова;

5. Докладна записка относно  приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Република” от Венцислав Цветков;

6. Докладна записка относно определяне броя и състава на постоянните комисии;

7. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан в Общото събрание на национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);

8. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – град Мадан  в Общото събрание на Асоциация на родопските общини;

9. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за м. юли, август и септември 2012 г.

10. Докладна записка относно Отпускане на финансови средства на Първична организация на слепите

11. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

13. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………………

                           /инж. Р. Кехайов/