Дневен ред на заседание на ОбС на 26.09.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………

гр./с./……………………………………

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.09.2012 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно поемане на дългосрочен общински дълг във   връзка с реализирането на проект  „Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ”Отец Паисий”гр.Мадан” по оперативна програма  - „Регионално развитие”(съобразено с общественото обсъждане на 16.08.2012 г.);

2. Докладна записка относно поемане на краткосрочен общински дълг във   връзка с реализирането на проект  „Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ”Отец Паисий”гр.Мадан” по оперативна програма  - „Регионално развитие”(съобразено с общественото обсъждане на 16.08.2012 г.);

3. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Мадан” по Покана за кандидатстване в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG161РО005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013 г.

4. Докладна записка относно готовността на община Мадан да работи при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през зимния сезон 2012/2013 г.

5. Докладна записка относно утвърждаване на месечно разпределение на разходите за заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда ,  по друг закон или нормативен акт за  2012 г. за делегираната от държавата дейност „Дневен център за стари хора”;

6. Отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.;

7. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на фондация „ИКРА-БГ” – град Мадан, Булстат 176112191, представлявано от Председателя Ахмед Мурадов Османов;

8. Докладна записка относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2012 г. в раздел VІ – обекти от първостепенно значение, съгласно §5 от ДР на ЗУТ;

9. Докладна записка относно приемане на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Явор”;

10. Докладна записка относно приемане размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Обединение” №17;

11. Докладна записка относно приемане размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Родопи”;

12. Докладна записка относно приемане размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Родопи”

13. Докладна записка относно Промяна на граници на  поземлен имот, общинска собственост

14. Докладна записка относно бракуване на сгради бивша детска градина – Конски дол в УПИ V кв. 68 /Обществено обслужване/ по ПУП на гр. Мадан, община Мадан, съгласно акт за ЧОС №122/09.06.2012 г.;

15. Докладна записка относно допълване на решение №142/25.07.2012 г. на Общински съвет – град Мадан

16. Докладна записка относно допълване на решение №144/25.07.2012 г. на Общински съвет – град Мадан

17. Докладна записка относно допълване на решение №149/25.07.2012 г. на Общински съвет – град Мадан

18. Социално подпомагане на граждани.

19. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                           /Х. Садъков/