Дневен ред на заседание на ОбС на 17.08.2012 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………

гр./с./……………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 17.08.2010 г. (петък) от 17:15 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка относно обявяване на имот публична общинска  собственост за частна  общинска собственост, находящ се на ул. „Обединение”- № 13.

2. Докладна записка относно предоставяне на част от терен частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване  на Сдружение с нестопанска цел  „Спорт за всички - Мадан”, гр. Мадан.

3. Докладна записка относно кандидатстване на СНЦ „ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ –МАДАН”  град Мадан с проект „По-добри условия за спорт в община Мадан” за подпомагане по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Приоритетна ос 3. Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

4. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1999” – град Мадан, община Мадан с проект: „Ремонт на сграда и реконструкция на покрив на НЧ „Иван Вазов 1999” – град Мадан” за подпомагане по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Приоритетна ос 3. Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

5. Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                            /Х. Садъков/