У В Е Д О М Л Е Н И Е - изготвен проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан

25.11.2014 г.

От Хайри Садъков
Председател на Общински съвет – град Мадан

Чрез настоящето уведомявам, че е изготвен проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 25.11.2015 год. публикувам на официалната интернет страница на общински съвет: http://www.obs.madan.bg проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да подават становища и направят предложения по проекта в Канцеларията на Общински съвет (сградата на Общинска администрация, ет. 4, стая 405).

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нов Правилник ще се внесе на второ четене за разглеждане и приемане от Общински съвет – град Мадан.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Изтеглете целия документ