ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

ОБЯВА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2014 г., която е 28.04.2015 година в 14:00 часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9 до 12 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405.
Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Мадан не по - късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Председател на ОбС
Б. Сираков

От долния линк можете да изтеглите всички документи (справки и отчети) необходими за публичното обсъждане.

ДОКУМЕНТИ