Дневен ред на заседание на ОбС на 28.01.2022 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.01.2022 г. (четвъртък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2022 година;

2. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.;

3. Докладна записка относно приемане на отчет за състоянието на общинската   собственост от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по чл.66а от ЗОС;

4. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.07.2021 г.– 31.12.2021 г.;

5. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2021 година;

6. Докладна записка относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за предимно производствени нужди в кв.46 и УПИ I-за предимно производствени нужди в кв.47, село Боровина, община Мадан, с възложители:Асие Ахмедова Топчиева и „ТЕРРА ЕКОПРОПЪРТИС”ООД град Златоград с управител Антон СлавчевСимеонов;

7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект:„Външно електрозахранване „Складова база“ в ПИ 46045.501.243 по КК на гр.Мадан” в УПИ ХХХI, кв.30 по ПУП на гр.Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;

8. Докладна записка относно отдаванепод наем, помещение №3, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16, ет.ІV;

9. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец октомври, месец ноември и месец декември 2021 г.;

10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/