Дневен ред на заседание на ОбС на 29.10.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.10.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно подготовка на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията", която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 "Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на ОПРР 2014-2020. Упълномощаване на управителя на „МБАЛ „Проф. д-р „Константин Чилов"" ЕООД, да подпише споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването;
 2. Докладна записка относно сключване на предварителен договор и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил, образувани в домакинствата, административните учреждения, търговските, промишлени и др. обществени обекти на територията на община Мадан;
 3. Докладна записка относно допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 4. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2021 г.;
 5. Докладна записка относно промяна на граници на поземлени имоти и одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут с Ясен Стефанов Керменов;
 6. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-за предимно производствени нужди в кв.46 и УПИ I-за предимно производствени нужди в кв.47, село Боровина, община Мадан, с възложители:Асие Ахмедова Топчиева и „ТЕРРА ЕКОПРОПЪРТИС"ООД град Златоград с управител Антон Славчев Симеонов;
 7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект:„Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура в кв.Батанци, гр.Мадан" – изменение по чл.150 във вр. с чл.154 от ЗУТ, община Мадан, област Смолян, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител Община Мадан;
 8. Докладна записка относно обсъждане и приемане на решение за разходване на средства от месечни отчисления за 2020г. по чл.60, ал2, т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците;
 9. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Мадан към 30.09.2021 г.;
 10. Информация относно подготовката и готовността на община Мадан за работа при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през 2021 – 2022 година;
 11. Докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мадан за 2022 година;
 12. Докладна записка относно допълнение на Решение №333 от 24.09.2021г. на Общински съвет – Мадан;
 13. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на община Мадан и Председателя на Общински съвет – Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2021 г.;
 14. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 15. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/