Дневен ред на заседание на ОбС на 28.05.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.05.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отчет за дейността, финансовия отчет и баланс на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД град Мадан за 2020 г.;
 2. Докладна записка относно отчет за дейността и финансов отчет на „Хоспис-Мадан” ЕООД – град Мадан за 2020 г.;
 3. Докладна записка относно отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №251 от 23.04.2021 г.;
 4. Докладна записка относно актуализация на поименния списък  за капиталови разходи към 30.04.2021 г.;
 5. Докладна записка относно кандидатстване за кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура в кв. Батанци и изграждане на транспортен мост над река „Голяма река“, свързващ ул. „Явор“ и ул. „Обединение“, гр. Мадан, Община Мадан”;
 6. Докладна записка относно кандидатстване за кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „ОБЩИНСКИ ПАЗАР В УПИ XXI – ПАЗАР, КВ. 30, ГРАД МАДАН”;
 7. Докладна записка относно изменение  на Годишната  програма  за управление и    разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2021 г.;
 8. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда на ул.“Спартак“, гр. Мадан на Илия Борисов Георгиев;
 9. Докладна записка относно отдаване под наем помещение, находящо се на ІІ-ри етаж в комбинирана сграда, построена в УПИ І – комбинирана сграда, кв.6 по ПУП на с. Леска, общ. Мадан;
 10. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост: ретранслатори и части от метални съоръжения, представляващи мачти  находящи се в с. Бориново, с.Боровина, с.Митовска, общ. Мадан, обл.Смолян;
 11. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на „Външни ВиК връзки за обект: Жилищна сграда, ограда и барбекю в УПИ І-215-за жилищно строителство в кв.26 по ПУП на с.Средногорци, община Мадан“, с възложител Живко Колев Янъков, с адрес: село Средногорци, община Мадан, област Смолян;
 12. Докладна записка относно социално подпомагане;
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/