Дневен ред на заседание на ОбС на 26.03.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.03.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027 г.)
 2. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2021 година.
 3. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан през 2020 година.
 4. Докладна записка относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Мадан.
 5. Докладна записка относно отчет за 2020 год. на Програма за управление на отпадъците  на Община Мадан  за периода  2015- 2020г.
 6. Докладна записка относно приемане изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на жилищен апартамент № 1 на ул. „Акация”, с.Върбина, общ. Мадан, попадащ в   УПИ VІІ,  кв. 25  по плана  на селото – частна общинска  собственост.
 8. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост - ретранслатори и части от метални съоръжения, представляващи мачти  находящи се в с. Бориново и с.Митовска,общ. Мадан, обл.Смолян.
 9. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект: „Външни ВиК връзки през ПИ 68451.63.55, ПИ 68451.202.2, Улица в урбанизирана територия, УПИ ІІ-за озеленяване в кв.57, Терен за озеленяване в кв.57 на с.Средногорци, за нуждите на обект: "Изграждане на ВиК връзки за Трошачно-миячна и сортировъчна инсталация в “Пресевна за инертни материали“ в ПИ 68451.63.3 с.Средногорци, общ.Мадан“, с възложител „Кабадалиев Транс“ЕООД, с адрес: село Ловци, община Мадан, област Смолян.
 10. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне на пазарната стойност на право на прокарване и преминаване-учреден сервитут върху имоти частна общинска собственост за изграждане на обект:„Кабелна линия НН през УПИ ІІІ /проектен имот за помпена станция/ в кв.57, с.Средногорци - общинска частна собственост, с дължина 3.00 м, за нуждите на обект: "Външно ел.захранване на „Пресевна за инертни материали“ в ПИ 68451.63.3, с.Средногорци, общ.Мадан", с възложител: „Кабадалиев Транс“ ЕООД, с адрес: село Ловци, община Мадан, област Смолян.
 11. Докладна записка относно отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №83/23.04.2020г. на Общински съвет, с което се одобряват проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 68451.63.3 и ПИ 68451.60.10, местност „Голямо равнище”, землище с.Средногорци и придружаващите го Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на „Пресевна за инертни материали” в ПИ 68451.63.3, в землището на с.Средногорци” и Устройствена план-схема за обект: „Изграждане на В и К за обект „Трошачно-миячно и сортировъчна инсталация” в „Пресевна за инертни материали” в ПИ 68451.63.3, в землището на с.Средногорци”, с възложител: „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС“ЕООД с.Ловци.
 12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/