Дневен ред на заседание на ОбС на 21.02.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 21.02.2020 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за закупуване на нов сметосъбирачен автомобил, контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” и кофи тип „Мева”;
 2. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020) и приемане на Индикативна годишна програма за 2020 г., относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020);
 3.  Докладна записка относно приемане на отчет  за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през  2019 година;
 4. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан през учебната 2018 - 2019 година.
 5. Докладна записка относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан за учебната 2019-2020г., по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование;
 6. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2020 година;
 7. Докладна записка относно определяне състава на Местната комисията по чл. 8, ал.2  от  Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове;
 8. Докладна записка относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху помещение №206, находящо се в гр.Мадан, ул.”Родопи”, №35, ет.ІІ в полза на Политическа партия „Българска социалистическа партия“;
 9. Докладна записка относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху помещение №207, находящо се в гр. Мадан, ул.”Родопи”, №35, ет. ІІ в полза на Политическа партия „ГЕРБ“;
 10. Докладна записка относно кандидатстване за членство на община Мадан в сдружение „Толерантност”;
 11. Докладна записка относно провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Смолян;
 12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/