Дневен ред на заседание на ОбС на 18.12.2019 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 18.12.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.11.2019 г.;
 2. Докладна записка относно определяне годишния размер на план-сметката за издръжка на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване за 2020 г.;
 3. Докладна записа относно изменение и допълнение на Годишната  програма  за управление и    разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2019 г.;
 4. Докладна записа относно продажба и приемане на оценка на УПИ IІ за обществено обслужване в    кв.42 по ПУП на  с. Средногорци, общ. Мадан;
 5. Докладна записа относно приемане на оценка  на  имот - общинска собственост и одобряване   на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ;
 6. Докладна записа относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда на ул. „Родопи", гр. Мадан на Даниела Мирославова  Михайлова;
 7. Докладна записа относно  отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост (класна стая в  СУ „Отец Паисий" -гр. Mадан) за провеждане на почасова учебна дейност;
 8. Докладна записа относно предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността  на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
 9. Докладна записа относно избор на ръководство на Общински съвет – Мадан и определяне на броя и състава на постоянните комисии;
 10. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – Мадан в Общото събрание на национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 11. Докладна записка относно избор на делегат на Община Мадан в Общото събрание на Асоциация на родопските общини;
 12. Докладна записка относно определяне на представител от Общински съвет – Мадан в Областния съвет за развитие на област Смолян;
 13. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – Мадан за 2020 година;
 14. Докладна записка относно отпускане на финансови средства на детските заведения на територията на община Мадан;
 15. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/