Дневен ред на заседание на ОбС на 16.10.2019 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 16.10.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно информация за готовността на общината да работи при есенно-зимни условия.
  2. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода  м. януари 2019 г. – м. септември 2019 г.
  3. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.януари 2019 г. –  м.септември 2013 г. включително.
  4. Докладна записа относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – гр. Смолян  и в Районен съд – Мадан за мандат 2020-2024 г. и предложение за тяхното избиране
  5. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Мадан
  6. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство
  7. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за третото тримесечие на 2019 г.
  8. Докладни записка относно социално подпомагане на граждани.
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/