Дневен ред на заседание на ОбС на 28.08.2019 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.08.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Отчет за дейността на МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов” ЕООД за първото полугодие на 2018 г.;
  2. Докладна записка относно приемане на нова Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан.
  3. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за учебната 2019/ 2020 година и утвърждаване на училищна мрежа
  4. Докладна записка относно предложение за включване на ДГ „Мир” с.Върбина, СУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Върбина и ОУ „Васил Левски” с.Боровина в Списъка на защитените детски градини и училища.
  5. Докладна записка относно предложение за включване на детски градини и училища от Община Мадан в Списъка на средищните детски градини и училища.
  6. Докладна записка относно изменение правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
  7. Докладна записка относно определяне основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съвет.
  8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/