Дневен ред на заседание на ОбС на 19.06.2019 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 19.06.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.  
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Годишната  програма  за управление и    разпореждане с      имоти - общинска собственост за 2019 г.;
  2. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул. „П. Хилендарски” № 37 по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
  3. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ XIII-озеленяване и УПИ XIV-542-за пром. застрояване в кв.63 по ПУП на гр.Мадан, ПИ 46045.501.527 и ПИ 46045.501.542, община Мадан;
  4. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 06937.1.1428, местност „Селището“ в землището на село Букова поляна, община Мадан, с възложител: Тодор Стефанов Деянов;
  5. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ с идентификатор 68451.63.3, местност „Голямо равнище“ в землището на село Средногорци, община Мадан, с възложител: „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС”ЕООД с.Ловци;
  6. Докладна записка одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ с идентификатор 68451.63.10, местност „Голямо равнище“ в землището на село Средногорци, община Мадан, с възложител: „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС”ЕООД с.Ловци;
  7. Докладна записка относно отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящи се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, №9,  за здравни нужди;
  8.  Докладна записка относно отдаване под наем  имот - частна общинска собственост, представляващ кабинет №6, находящ се в гр. Мадан, ул.”Перелик”, №9  за дравни нужди;
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/