Дневен ред на заседание на ОбС на 24.07.2019 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.07.2019 г (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно подновяване на договор за управление на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД – град Мадан;
 2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.;
 3. Докладна записка относно отчет на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.;
 4. Докладна записка относно приемане на нова Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан;
 5. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за Външно ел.захранване на обект „Контролно технически пункт” в УПИ II-600-за КТП, кв.59, с.Средногорци, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Годишната  програма  за управление и    разпореждане с   имоти - общинска собственост за 2019 г.;  
 7.  Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на поземлен имот с № 659, находящ  с. Средногорци, общ. Мадан;
 8. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул. „Обединение”, чрез прекратяване на съсобственост - продажба на частта на общината на Силвия Дианова Хаджиева и Сюзан Дианова Хаджиева;
 9. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се в гр.Мадан, ул. „Вечерница” №10, чрез прекратяване на съсобственост - продажба на частта на общината на Рифат Одажиев;
 10. Докладна записка относно учредяване право на строеж за гаражи върху общински терен - имот с идент. № 46045.501.470, попадащ в УПИ ІV-за гаражи в кв. 57 по ПУП на гр. Мадан, ул.„Вечерница”;
 11. Докладна записка относно учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, по реда на чл.62, ал.2 от Закон за енергетиката, в полза на КЕЦ Златоград;
 12. Докладна записка относно промяна на граници между два съседни поземлени имота по реда на чл.15 от ЗУТ. Даване съгласие за изменение на план за регулация, изработване на ПУП в кв. 114, гр. Мадан, ул. „Перелик”, приемане на оценка на имот- общинска собственост, одобряване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут;
 13. Докладна записка относно отдаване под наем на помещение №4, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16, ет.ІІ-ри;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем на помещения №7, 8 и 9, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16, ет.ІІ-ри, за здравни нужди;
 15. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване, на „Съюз на инвалидите в България“ – гр.Мадан, върху общински имот – частна общинска собственост;
 16. Докладна записка относно избор на комисия и откриване на процедура за определяне на  съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Смолян и за Районен съд – Мадан за мандата 2020-2024 г.;
 17. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за месец април, месец май и месец юни  2019 г.  
 18. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Бехчет Сираков/