Дневен ред на заседание на ОбС на 23.01.2019 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.01.2019 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2019 година  /проведено публично обсъждане на 04.01.2019 г.;
 2. Докладна записка относно отчет за  състоянието на общинската собственост от 01.01.2018 г.  до 31.12.2018 г;
 3. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.;
 4. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Мадан.;
 5. Докладна записка относно структура и численост на персонала, за делегираната  от държавата дейност „Общинска администрация” и числеността на персонала в делегираните и местните дейности;
 6. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2019 г.;
 7. Докладна записка относно приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан за учебната 2018-2019 г. по чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование.;
 8. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за второто полугодие на 2018 г.;
 9. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2018 г.;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №4, находящо се в гр. Мадан, ул.„Обединение”, №16, ет, II –ри .;
 11. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец октомври, месец ноември и месец декември 2018 г.;
 12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 13. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Сираков/