Извънредно заседание на ОбС на 17.12.2018

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 17.12.2018 г. (понеделник) от 17:30 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Информация за създала се извънредна ситуация, във връзка с дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистота на територията на община Мадан и снегопочистване; Предприети действия от КЛИНЪР ООД – изпълнител на посочените дейности, съгласно договор за обществена поръчка №11-ДУ-15/26.03.2009г., сключен с община Мадан.

  2. Разни.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:..........................
/Х. ИМАМОВ/